piątek, 15 grudnia 2017

baner
Twoja pozycja:   Start
large small default
RAZEM skuteczniej i bezpieczniej

Film podsumowujący projekt


Projekt "RAZEM skuteczniej i bezpieczniej" dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy podczas realizacji projektu aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez nas działaniach, wspierali nas, a przede wszystkim aktywnie angażowali się w realizację zadań.

Życzymy wszelkiej pomyślności.Zarząd projektu
"RAZEM skuteczniej i bezpieczniej"


Projekt RAZEM skuteczniej i bezpieczniej został opracowany w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest skierowany do osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej, zainteresowanych działaniami w obszarze ekonomii spolecznej. Są to osoby, które nie posiadają wiedzy na temat działań w obrębie tego sektora gospodarki lub ich wiedza jest niepełna. Ważnym elementem jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i konkretne narzędzia pracy, które ułatwią działania, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa, jego integrację i aktywizację.


Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej na obszarze  miast: Chełm, Krasnystaw, Włodawa i powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, poprzez promocję idei ekonomii społecznej, budowanie potencjału kompetencyjnego pracowników tego sektora oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności osób, które są zainteresowane prowadzeniem działalności w obszarze ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe:
a) promocja ES na obszarze objętym projektem;
b) popularyzacja ES wśród osób fizycznych, zainteresowanych działaniami w obszarze ES;
c) motywowanie osób fizycznych do podejmowania działalności w obszarze ES
d) systematyczne wsparcie działań PES za pośrednictwem usług świadczonych przez  IPS;
e) aktywizacja PES w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, integracji społecznej;
f) ukazanie PES jako użytecznego sposobu aktywizacji, integracji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób wykluczonych społecznie;
g) nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES;
h) wzrost wiedzy i umiejętności PES z zakresu prowadzenia i promocji działalności.

tawa.pl

Projekt realizuje Chełmski Ośrodek TAWA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych przy SKOK WISŁA w Chełmie i Powiatowym Urzędem Pracy w ChełmieWażny link: efs.gov.pl